A economia das parroquias: sectores produtivos

O municipio de Santiago de Compostela ten unha economía na que predomina o sector servizos, coa Universidade, a sanidade, a administración autonómica e o turismo como  principais protagonistas. Outros sectores son minoritarios, como a agricultura que representa o 1,1% do total, e necesitan apoio e potenciación. Isto afecta, como xa dixemos, a aquelas parroquias rurais de marcado carácter agrícola, principalmente no norte do municipio.

As explotacións de gando vacún reducíronse nos últimos anos nun 65,44%. Con todo, aínda que o número de cabezas de gando tamén se reduciu fíxoo en menor medida, un 37,03%. Isto indícanos que, malia haber moitas menos explotacións, as que sobreviven son de maior tamaño e máis profesionalizadas.

A superficie total de Santiago é maioritariamente forestal, do mesmo xeito que a maior parte de Galicia, que é unha das principais potencias forestais de Europa. No concello danse pequenas variacións nos últimos anos, aínda que cun pequeno incremento en canto a este tipo de explotacións. O desenvolvemento como sector económico de forma xenérica parece xurdir da dificultade de seguir co modelo tradicional agrario. A superficie de cultivo e prado foise reducindo paulatinamente, o que podería relacionarse coa diminución das explotacións gandeiras.

Taboa 2: Distribución das terras según o uso en Santiago de Compostela

AnosSuperficie total do ConcelloSuperficie forestal totalForestal arborizadoPasteiro, Pasteiro arbustivo e MatoSuperficie de cultivo e pradoOutras superficies
200622055107519664108664824823
2007220551146710424104359624627
2008220551144210425101758874726
200922055114601048397758994697
201022055114651047598958134778
2011220551147010452101958134772
20122205511440....57594856
20132205511440....57494866
20142200111427....57544819
20152200111448....57264826
20162200111453....57024846
20172200111496....56694835
20182200111495....56824824
20192200111468....56424890
20202200111502....55814917

Fonte. Consellería do Medio Rural. Estatísticas agrarias

Afiliados a Seguridade Social por sectores en Santiago no nadal do 2021

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Seguridade Social

Evolución histórica das explotacións de gando bovino e do número de cabezas desde o 2002-2020

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE

Distribución dos principaos grupos de cultivos en Santiago no 2020

Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE

O  cooperativismo en Santiago de Compostela na epígrafe agraria inclúe tres cooperativas:  Bioapicultura Sociedade Cooperativa Galega,  Eat Galicia Sociedade Cooperativa Galega e  Foresgal, Sociedade Cooperativa.  Tamén existen casos de persoas socias que pertencen a cooperativas que producen en Santiago pero que están fóra do municipio, como é o caso da  Leiteira Pico Sacro Sociedade Cooperativa Galega.

O turismo no espazo rural pasou a converterse nunha oportunidade máis de negocio que foi aproveitada nas parroquias de Santiago, onde os establecementos de turismo rural se duplicaron nos últimos anos.

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Seguridade Social